Voorbeeldprojecten

Om u een goed beeld te geven van de projecten die wij zoal voor uw organisatie kunnen uitvoeren, geven wij op deze pagina nog een aantal concrete voorbeelden.  Voor vragen of meer informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Een aantal projecten die HBP Diensten uitvoert/heeft uitgevoerd:


ESF Projecten

HPB Diensten ondersteunt diverse centrumgemeenten en praktijkscholen bij het aanvragen, afhandelen, controleren en verantwoorden van subsidies. Dit doen wij onder meer voor een aantal gemeenten in arbeidsmarktregio Drenthe. Wij zetten ons in om, met een vast team van 3 projectmanagers en 3 projectadviseurs, zoveel mogelijk kosten inzichtelijk te maken die gepaard gaan met het goede werk dat klantmanagers en jobcoaches binnen de gemeenten verrichten. Wij brengen de inspanningen die zij doen voor jongeren (actie J), arbeidsbelemmerden, 55+ en niet uitkeringsgerechtigden (actie A) duidelijk in kaart. Op deze manier kunnen de gemeenten op de juiste manier aantonen hoe de ESF-gelden op een effectieve wijze zijn gebruikt.


Sectorplannen Callcenters

“De contactcentersector is een kansrijke sector en heeft nog steeds een grote behoefte aan personeel en kampt al jaren met een tekort aan instroom. Door het imagoprobleem, en de onbekendheid met de sector krijgen werkgevers hun vacatures moeilijk vervuld en is het verloop groot. Personen kiezen niet bewust voor een baan in de contactcentersector omdat men een verkeerd beeld heeft van het werken in de contactcentersector en men dit ook als een tijdelijke baan ziet als opstap naar een ‘echte’ baan. De sector ontwikkelt zich razendsnel, het vak wordt complexer onder andere door diverse nieuwe communicatiekanalen zoals chat en social media. Hierdoor verschuift het functieprofiel van MBO 3 naar MBO 4/HBO niveau. De sector heeft dus te kampen met kwantitatieve tekorten en krijgt op korte termijn ook te maken met kwalitatieve tekorten.”

In het Sectorplan Callcenter wordt ingegaan op bovengenoemde problematiek middels het bevorderen van instroom van kwetsbare doelgroepen, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers middels scholing en het uitvoeren van loopbaanchecks en begeleiding bij de loopbaanontwikkeling van de medewerker.

Projectmanagement en (financiële) administratie

Het opstellen en uitvoeren van het sectorplan valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting OOCC. Het projectmanagement en de administratie hebben zij volledig uitbesteed aan HPB Diensten.

Het projectmanagement omvat(te) onder meer het ondersteunen van een arbeidsmarktknelpuntenanalyse, het ontwikkelen van het sectorplan en het indienen van de aanvraag en de begeleiding bij de uitvoering. Ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen van het sectorplan is er een aparte projectadministratie opgezet, alsmede de benodigde processen voor Interne Controle. HPB Diensten ondersteunt de uitvoerende partijen voor aanvang en tijdens de uitvoering van de activiteiten. Tevens controleren wij of de aangeleverde administratieve gegevens voldoen aan de subsidievoorwaarden alvorens deze worden verwerkt in de projectadministratie.


   Mea Fysio  logo mea fysio

Binnen de mogelijkheden van HPB Diensten ligt ook het beheer van een backoffice, een concreet voorbeeld hiervan is de backoffice van Mea Fysio B.V.

Mea Fysio B.V. een landelijke keten van fysiotherapiepraktijken (www.meafysio.nl). Door de backoffice wordt de fysiotherapeut o.a. verlicht van administratieve handelingen als agendabeheer, financiële administratie, debiteurenbeheer, declareren naar zorgverzekeraars en inkoopbeheer. De medewerkers van HPB hebben daar waar nodig trainingen gevolgd voor branche gerelateerde software om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.


Logo KvD png bestand  Ondersteuning St. Kop van Drenthe

  “Stichting Kop van Drenthe is een samenwerkingsverband van ondernemers en organisaties in de regio Noordenveld, die werken in en/of voor de toeristische en recreatieve branche. De Stichting voert activiteiten uit die zijn gericht op versterking van het culturele, recreatieve en toeristische product in de eigen regio. De focus ligt op het uitvoeren van uitgebreide informatieverstrekking aan bezoekers en inwoners en op de ontwikkeling van betere en meer diverse (innovatieve) producten om de aantrekkelijkheid van de regio te vergroten. Het hoofddoel is om meer bezoekers aan te trekken, die langer blijven, meer geld uitgeven en vaker terugkomen in regio Kop van Drenthe. Uitgangspunt is dat er nieuwe activiteiten worden ontplooid en producten worden gemaakt dóór en vóór deelnemers van de Stichting Kop van Drenthe.”

Vanuit HPB Diensten wordt een medewerker ingezet voor:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van het marketingcommunicatieplan;
  • Het aanjagen en initiëren van nieuwe toeristische/recreatieve producten;
  • Het opzetten en onderhouden van netwerken;
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers;
  • Het coördineren en ondersteunen van deelprojecten;
  • Het uitwerken van plannen in samenwerking met diverse belanghebbenden in het gebied.

Daarnaast is onze medewerker het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, gemeenten, Marketing Drenthe en andere betrokken partijen.


Begeleiding WIW-cliënten gemeente Opsterland

HPB Diensten voert voor een gemeente het werkgeverschap van personen met een subsidiebaan ‘Wet Inschakeling Werkzoekenden’ (WIW). Deze personen staan op de payroll bij HPB. Naast het uitvoeren van de (financiële) administratie, wordt begeleiding en coaching gegeven. Daarnaast zetten wij ons in om deelnemers uit te plaatsen naar regulier werk. In combinatie met onze arbodienst coördineren wij het verzuim volgens de Arbowetgeving. Uiteraard wordt er met regelmaat gerapporteerd aan de opdrachtgever.