EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese Structuurfondsen. Dit fonds financiert programma’s voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio’s en voor de omschakeling van regio’s met afnemende industriële activiteit. Bij reeds ontwikkelde regio’s in de EU ligt de focus vooral op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. Het doel van het fonds is om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen.

Voor Noord-Nederland is 20% van de, aan Nederland toegekende, EFRO-gelden beschikbaar. Dit wordt ingezet voor:

  1. Versterken van regionale human capital agenda;
  2. Stimuleren van kennisontwikkeling MKB;
  3. Stimuleren innovatie en valorisatie MKB;
  4. Vergroten aandeel innovaties Noord-Nederland gericht op CO2-reductie.

Het Operationeel Programma Noord-Nederland wordt gefaseerd opgesteld door middel van tenders en open inschrijvingen. De projectmanagers van HPB Diensten kunnen u helpen met het maken van projectplannen, het vinden van projectpartners en het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie. Ook in de uitvoering van een project, kan HPB u ondersteuning bieden.